Zápis z výroční schůze

Zápis z výroční členské schůze TJ Baník Rtyně, oddílu kopané konané dne 22.2.2014

Přítomni: členové a hosté dle prezentační listiny                                                             Program:

 1. Zahájení schůze a přivítání přítomných
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti 2013
 4. Plán činnosti 2014
 5. Hospodaření oddílu kopané v roce 2013
 6. Návrh rozpočtu
 7. Hodnocení družstev uplynulého roku
 8. Příspěvky 2014
 9. Volba výboru oddílu kopané na rok 2014-15
 10. Návrh a volba delegátů pro výroční členskou schůzi TJ Baník
 11. Diskuze
 12. Vyhodnocení nejlepších hráčů 2013
 13. Usnesení
 14. Závěr

1. Zahájení a přivítání přítomných
Ze schůze řádně omluven předseda Jaroslav Jeníček a člen VV Jiří Petr, řízení schůze se ujal sekretář oddílu Vladimír Vasiljev, který přivítal všechny přítomné členy a hosty.

2. Návrh a volba společné mandátové a volební komise                                   Jednalo se o volební schůzi, tudíž byl proveden návrh a volba komisí v následujícím složení:

Mandátová a Volební – Petr Garček a Dušan Brát                                               Návrhová – Milan Romančák a Pavel Středa                                                                     Schůze schválila jednohlasně.

Mandátová komise oznámila, že schůze je usnášeníschopná. Oddíl má v současnosti 32 členů s právem hlasovacím. Dle prezenční listiny bylo prezentováno 17 členů s právem hlasovacím, 3 členové bez hlasovacího práva a 4 hosté.                                            Předsedající seznámil účastníky s programem výroční schůze. Nikdo program nedoplnil a program byl hlasováním schválen.

3. Zpráva o činnosti                                                                                                           Zprávu přednesl předsedající.

 • VV se scházel v soutěžním období 1x týdně ve složení Jaroslav Jeníček, Jiří Petr st., Vladimír Vasiljev, Milan Romančák st. a pokladní Věra Turková. Za tým mužů docházel do schůzí v rámci možností Dušan Brát nebo Petr Tyl.
 • držel se po celé období usnesení poslední výroční schůze, zejména rozpočtové položky.
 • zajistil start v soutěžích pro jednotlivé věkové kategorie, v soutěžích mládeže ve společném týmu s SK Sparta Úpice,
 • uspořádal seriál zimních halových turnajů
 • uspořádal venkovních přebory OFS.

Podrobněji k činnosti:

 • Základní činností v roce 2013 byla účast týmů v jednotlivých soutěžích. Jak si celky vedly je prezentováno v přílohách.
 • V zimní přestávce bylo pořádáno sedm halových turnajů, včetně turnaje mužů, v rámci 7. ročníku seriálu „Sportem proti drogám“. Turnaje měly opět pozitivní ohlas a byly zařazeny do pomyslné trojice nejlepších pořadatelů zimních halových turnajů v Královéhradeckém kraji. Turnaje navíc byly i ekonomicky přínosné, protože na sebe navázaly i drobné sponzory, kteří by běžnou činnost nepodpořili. Navíc je reprezentováno měst0, a to v médiích všeho typu. S obsazováním turnajů není problém,naopak zájemci se i odmítají.
 • V podzimní části 2013 se pořádaly na základě doporučení KM KFS vekovní přebory výběrů OFS kategorie U-11. Úkol se podle KM splnil na výtečnou a pochvala od účastníků byla, kromě ekonomického přínosu, odměnou nejvyšší. Stejně úspěšně si počínal i partnerský klub v oblasti mládeže SK Sparta Úpice v kategorii U-12 v Úpici.
 • Členská základna registroval k 20.02.2014 51 aktivních kmenových hráčů, tři hráči v oddíle hostovali a dva uplatňovali střídavý start. V oficiální databázi FAČR je pod naším oddílem k 20.02.2014 registrováno 85 členů, aktivní členství obnovilo 70 členů.
 • V úvodu letošního roku doznal změny VV, když požádal o uvolnění z funkce sekretáře Jiří Petr st., s odůvodněním, že se chce výhradně věnovat práci správce hřiště a kustoda, jehož práci převzal po O. Rosovi. Funkci sekretáře převzal Vladimír Vasiljev.
 • Další bodem bylo fotbalové hřiště. Trávník se podařilo udržet po problémových následcích zimy na výborné úrovni. Přesto bylo nutné v letní přestávce provést na základě doporučení dodavatelské firmy zapískování spojené s prořezem trávníku. Finančně akci opět podpořilo na základě žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu město a materiálně pomohla firma VAPO.V napjatém rozpočtu na takovou investici místo už nebylo. Největší vedra navíc znamenala problémem s nedostatkem závlahové vody, který se řešil odběrem za úplatu z veřejné sítě. To odstartovalo nutnost dokončení komplexnosti zavlažovacího systému hrací plochy hřiště, který jsme vybudovali předloni. Byla oslovena specializovaná firma, která provedla odborné posouzení stavu zdroje vody a následné práce na stávajícím vrtu, který ztratil vydatnost vody. Prohloubení vrtu muselo být ukončeno v hloubce 16m, z důvodu mechanické překážky, kterou nešlo odstranit. Nový vrt do hloubky 30m by nebyl problém, nicméně je to o financích. Stávající vrt dle měření dává dostatečné množství vody. Prvotním úkolem je nyní dokončit propojení ponorného čerpadla s automatickým řídicím systémem čerpání vody do zásobníků. Poté bude požádáno o zaregistrování zdroje vody na odboru životního prostředí v Trutnově. Studna se tak stane majetkem TJ Baník. Celá akce byla profinancována pomocí půjčky 50.000,-Kč z rozpočtu města s návratností 1 rok. Částku uhradí TJ Baník a oddíl kopané bude tuto půjčku splácet TJ Baník ze svého rozpočtu po dobu tří let.
 • Oddíl pořídil na jaře pro mládež dvě nové odlehčené bezpečné branky 2 x 5m a jednu velkou tréninkovou branku klasických rozměrů. Zde se bohužel opět v plné nahotě projevil nedostatek přidělovaných dotací z vyšších instancí, tedy i z FAČR. Navíc jsme výrazně znevýhodněni tím, že od roku 2012 nemůžeme čerpat dotace z fondů MŠMT, protože v současné době stále je, i přes velké množství námitek sportovních klubů a tělovýchovných jednot, stále v platnosti vyhláška MFČR, která umožňuje toto jen TJ/SK, které vedou účetnictví. TJ Baník vede pouze daňovou evidenci. Poznámka, jsou to více jak tři roky, kdy byla tehdejším Českomoravským fotbalovým svazem a Asociací krajů ČR vyhlášena akce „Bezpečná fotbalová branka“ jako důsledek smrtelných a těžkých úrazů při pádu branek na hřištích a sportovištích. Krajský fotbalový svaz slíbil za plné podpory hejtmana Královéhradeckého kraje postupné vybavení hřišť, především malých klubů, ze svých prostředků. Nevíme, kolik klubů v kraji bylo vybaveno, ale vypadá to, že zůstalo buď jen u slibů, nebo byli vybaveni jen „vyvolení“. Investičně byl nákup pokryt darem od sponzora.
 • V klubovně se za minimálních investic zprovoznil stolní PC (dar od člena) s tiskárna. Zjednodušila se tak práce se zápisy při domácích mistrovských utkáních a PC je pak využit i k účelu ozvučení hřiště. Za minimální náklady byly zřízeny nové webové stránky.

4. Plán činnosti na rok 2014

 • od 4.1 probíhaly halové turnaje 8. ročníku seriálu „Sportem proti drogám“. Návštěvností potěšil turnaj mužů, který má rok od roku stále vyšší fotbalovou kvalitu a k vidění byli opět kvalitní hráči počínaje nadšenci až po hráče divize.
 • začaly zimní přípravy jednotlivých týmů.

Plánované investice:

 • v úvodu jarní části je naplánována koupě nových brankových sítí na velké branky
 • následnou investicí v úvodu jara bude pořízení druhého páru branek pro mládež (sponzor)
 • během jarní části se připravuje (brigádně) výměna zábradlí okolo hrací plochy zabezpečné, to se týká především té části okolo laviček pro diváky a střídaček až k vzdálenému rohu
 • po více jak pěti letech je potřeba provést opravu obkladů, dlažby, výmalbu kabin, sociálního zařízení a klubovny, (zvážit zda brigádně nebo M.Pešta)
 • materiálovou investicí bude i pořízení jednoduché časomíry, kterou pokryje sponzor.

5. Zpráva o hospodaření

Zprávu o hospodaření přednesla Věra Turková. Zpráva se týkala účetního roku 2013. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Celková bilance roku 2013 vykázala mírný zisk ve výši 4.435,46Kč při rozpočtovém zisku 400.871,72Kč a rozpočtových výdajích 396.436,36Kč. Podrobně je vše uvedeno v hlavní účetní evidenci TJ.

6. Návrh rozpočtu 2014

Přednesen návrh rozpočtu oddílu kopané na rok 2014. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, celkové objemy příjmů a výdajů jsou navrženy v obdobné výši jako v roce 2013. Stěžejním zdrojem příjmů budou opět členské příspěvky, největší podíl mají dotace z rozpočtu města, poměrnou část přináší i pronájem restaurace a část výdajů pokryjí i příspěvky od sponzorů. Bylo navíc požádáno o dotaci prostřednictvím portálu Královéhradeckého kraje v oblasti Sport a tělovýchova a bude žádáno o dotaci KM KFS Královéhradeckého kraje na seriál zimních turnajů.

7. Hodnocení týmů

Viz přílohy

8. Příspěvky 2014 viz směrnice
 Seznámení se směrnicí o návrhu oddílových příspěvků na rok 2014 a odsouhlasení návrhu. Hlasováním schváleno, jeden hlasující se zdržel. Směrnice přílohou.

9.  Volba výkonného výboru na 2014-15

Volební komise nakonec navrhla způsob hlasování jako veřejný a jednotlivě.           Navrženi: Jaroslav Jeníček, Vladimír Vasiljev, Jiří Petr st., Milan Romančák st., Josef Garček, Petr Garček, Milan Romančák ml.  a do funkce pokladní Věra Turková.

Nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění dalším členem. Hlasováno jednohlasně, pouze při volbě M.Romančáka ml. byli dva hlasy proti.                                                                        Na volbu předsedy, navržen jediný kandidát Jaroslav Jeníček. Schválen jednohlasně.

10. Návrh a volba delegátů pro valnou hromadu TJ Baník, konanou dne 19.3.2014 ?

Tento bod byl po intervenci předsedy TJ Baník Václava Justa zrušen pro neshodu o počtu možných delegátů podle předložených stanov z r.1990.                                                                 Navrženi: Petr Garček, Milan Romančák st., Josef Garček, Jaroslav Jeníček, Pavel Středa, Vladimír Vasiljev, Dušan Brát, Jiří Petr st., Roman Vasiljev, Miloš Pour, Petr Tyl, Milan Romančák ml., Vítězslav Prouza a Dominik Honzera.

11. Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, slova ujal předsedající a prezentoval tři příspěvky.

 1. Požádal zástupce mužů, aby začali při trénincích naplno využívat přenosnou   branku a nezatěžovali tak zbytečně prostory šestnáctek.
 2. Poděkoval zdravému jádru týmu mužů, že brigádně zajistili zbrusu nový nátěr fotbalových branek.
 3. Vyjádřil názor na současný mládežnický fotbal ve Rtyni s přesvědčením, že má smysl se o ty nejmenší a mládež starat a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro jejich další fotbalový růst. Že nejenom hrát fotbal se zde kluci, ale i děvčata učí, ale měli by se učit především úctě k druhému (ať k soupeři nebo mezi sebou); vztahům k autoritám (trenéři, vedoucí, ale i hráči dospělí, ti by naopak měli být vzorem), měli by se snažit dodržovat pravidla fair-play apod. To vše jsou vlastnosti a věci, které pro ně jednou mohou být mnohem důležitější, než fotbalová kariéra. Samozřejmě, že pokud se toto vše povede skloubit a podaří se vychovat dobrého fotbalistu a zároveň přispějeme k tomu, že z něho vyroste správný a férový člověk, tak budeme nadmíru spokojeni. Nemůžeme však v tomto nahradit rodinu nebo školu. Důležité je nevidět ve všech hvězdy, ale především kluky a holky, kteří chtějí sportovat, kteří chtějí dělat něco, co jim přináší radost. Vždy budou mezi nimi lepší a méně dobří. My však musíme dát každému jednomu najevo, že je pro nás důležitý, že s ním počítáme, že k nám patří. Jsem si vědom toho, že ne všechno je v současnosti ideální a ne vše se podaří tak, jak bychom si představovali, ale že děláme vše v rámci svých možností. Je to práce, kterou děláme bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Za to bych rád všem, poděkoval. Poděkování patří i všem hráčům za jejich výkony a zájem hrát v našem oddíle, poděkovat se patří i rodičům, zejména těm obětavým, kteří pomáhají s dopravou dětí ať na tréninky nebo zápasy. Dík patří sponzorům i fanouškům, za jejich přízeň.

12. Předání cen nejlepším hráčů jednotlivých kategorií

 • Mladší přípravka – Tomáš Drbohlav
 • Starší přípravka – Ondřej Jadrný
 • Mladší žáci – Lukáš Kašpar
 • Starší žáci – Jakub Romančák
 • Muži – Vítězslav Prouza

13. Návrh usnesení

Členská schůze bere na vědomí a schvaluje následující usnesení:

 • Volbu výkonného výboru a předsedy oddílu
 • Zprávu o činnosti a hodnocení celků
 • Plán činnosti 2014
 • Zprávu o hospodaření za 2013
 • Navrhovaný rozpočet na 2014
 • Výši příspěvků na rok 2014
 • Vyhodnocení nejlepších hráčů

Hlasováno, usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

14. Závěr
Předsedající poděkoval všem za pozornost, za účast a prohlásil schůzi oddílu kopané za ukončenou.

Zapsal Vladimír Vasiljev dne 22.02.2014

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..