Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží
vycházející z aktuálních opatření MZČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 23. 7. 2021
Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:
I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
–    obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
–    pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je
umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více
diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
–    alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
–    přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
–    od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej
zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici.
II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících podmínek:
–    pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a
příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
–    přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.
III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:
–    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
–    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
–    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o
provedeném očkování, nebo
–    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
–    osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
–    osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
–    osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá
čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy.

Rubriky: Informace | Napsat komentář

Nábor rozhodčích

Rubriky: Informace | Napsat komentář

Zpráva Generálního sekretáře 74_2021/Fotbalová jedenáctka pro přátelská utkání

Vážení,
navazuji na níže přiloženou zprávu týkající se aktuálního vývoje využití našich hřišť. K informacím ohledně způsobu trénování a sehrání tréninkových utkání přidávám připravené jedenáctero pro sehrání přátelských utkání ve všech věkových kategoriích:

1. Domácí klub požádá svůj řídící orgán soutěže o schválení utkání.
2. Řídící orgán domácího klubu utkání schválí a deleguje rozhodčí na utkání.
3. O utkání se pořídí papírový zápis, neboť informační systém nepočítá s jednorázovými přátelskými utkáními.
4. Rozhodčí je po utkání vyplacen domácím klubem.
5. Domácí klub uschová papírový zápis a výplatnici delegovaného rozhodčího, která odpovídá sazebníku podle Řádu rozhodčích a delegátů, a dále obsahuje údaje o cestovném.
6. Domácí klub předloží zápis o utkání a výplatnici řídícímu orgánu soutěže do 3 dnů od odehrání utkání.
7. Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům.
8. OFS a KFS vystaví Asociaci jednu fakturu za všechny kluby (taktéž se splatností 14 dnů), a Asociace následně všechny faktury za rozhodčí uhradí.
9. Případná disciplinární řízení se řídí předpisy FAČR.
10. Utkání sehraná formou turnaje, nebo „mini soutěže“, lze provést standardně přes IS.
11. Všechna utkání je nutné sehrát podle níže přiložených hygienicko-epidemiologických pravidel.

JUDr. Jan Pauly
generální sekretář

Rubriky: Informace | Napsat komentář

Pravidla pro sportovní přípravu a tréninková utkání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání lze podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:

  • na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
  • nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),
  • klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
  • účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

a) prokáže, že splňuje následující podmínky:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

  • Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.
Rubriky: Informace | Napsat komentář